Home > De vereniging > Jeugdbeleidsplan
 
Banner
Banner
Banner
Jeugdbeleidsplan PDF Afdrukken E-mailadres

De inhoud van het jeugdbeleidsplan van OSR luidt als volgt:

JEUGDBELEIDSPLAN OSR

Doel:

Een beleidsplan met duidelijke richtlijnen ten aanzien van omgang en begeleiding van jongeren, die starten of bezig zijn met volleybal.

Voorop staat, dat de kinderen een omgeving moet worden geboden, waarin ze zich op een aangename en verantwoorde manier kunnen ontspannen door bezig te zijn met het volleybal. Dat voor trainers en begeleiders een belangrijke rol is weggelegd spreekt voor zich. Zij zijn namelijk de personen, waar de ouders hun kind/ kinderen aan toevertrouwen.

Vanuit dat oogpunt is het goed om regelmatig stil te staan bij de kwaliteit van hetgeen OSR biedt en bij zaken die eventueel verbeterd kunnen worden.
Dat de jeugd de toekomst heeft, is een mooi gezegde, maar om dit zo te vertalen, dat de jeugd de toekomst krijgt, betekent veel meer. Er moeten voorwaarden aanwezig zijn, die aansluiten bij de behoefte van zowel trainers als jeugd.

Het bestuur (jeugdcontactpersoon) zal minimaal 1 keer per jaar een functioneringsgesprek hebben met de trainers, waarbij zoals aangegeven onder de noemer Feedback een aantal vaste punten aan de orde komen. Bovendien heeft het bestuur (jeugdcontactpersoon) minimaal een keer per jaar een vergadering met haar trainers. De notulen gaan naar de trainers, TC en bestuur.
Vaste items voor deze vergaderingen zijn:
De vorderingen en/of ontwikkelingen van de teams op het gebied van:
1. Prestatie.
2. Sociale ontwikkeling.
3. De problemen die zich mogelijk hebben voorgedaan in het team of tussen trainer en team.
4. Evaluatie van de afgelopen periode naar inzicht van trainer en jeugdcommissie.
5. De doelstelling van de trainer met zijn of haar team voor de volgende periode.
Waar andere grote verenigingen spreken van een jeugdcommissie, zullen wij spreken van en werken met een jeugdcontactpersoon, bijgestaan door een ander lid van het bestuur, en eventueel 2 jeugdleden.
 
 
 
Trainingstijden
De trainingen zullen plaatsvinden in de namiddag of vooravond. Voor de mini's is er per week een uur training, in verschillende sportzalen, afhankelijk van het aanbod.
Voor de A-, B- en C-jeugd, zowel jongens als meisjes wordt ook per week minimaal een uur training verzorgd.
Spelers die er kwalitatief aan toe zijn, kunnen in overleg meetrainen met een team dat één categorie hoger speelt. Dus C-jeugd traint een uur extra met de B-jeugd enzovoort.
Om de overgang van het circulatievolleybal (mini’s) naar het minivolleybal (C-jeugd) beter te laten verlopen zullen de mini’s, die het volgende seizoen C worden, vanaf de voorjaarsvakantie (februari) apart gaan trainen. Ook dit is één uur per week. De trainer is minimaal vijf minuten voor aanvang van de training aanwezig. De trainer zorgt zelf voor vervanging bij verhindering en eventueel voor berichtgeving naar de jeugdleden bij annulering.
Het bestuur zorgt voor een passende oplossing bij langdurige afwezigheid van de trainer. Tijdens de schoolvakanties is er in principe geen training voor de mini’s en jeugd.
 
 
 
Nieuwe jeugdleden
Voor nieuwe leden, die zich aanmelden op de training, wordt een aanmeldingskaart meegegeven. Deze dient ingevuld bij de trainer of het bestuur (penningmeester of jeugdcontactpersoon) te worden ingeleverd.
Door de trainer en TC wordt bekeken bij welk team het nieuwe lid gaat trainen en in welk team competitie gespeeld kan worden. In eerste instantie wordt gekeken naar leeftijd, daarna naar kunnen. Als het nieuwe lid competitie zal gaan spelen, moet bij de penningmeester Jan Geerts een digitale pasfoto laten maken voor de spelerskaart (NeVoBo).
 
 
 
 
Sociaal beleid
In principe wordt elk kind toegelaten tot de vereniging. De vereniging stelt zich ten doel, dat er alles aan gedaan zal worden om de integratie zo plezierig mogelijk te laten verlopen.
Verwijderen van een speler of advies hiertoe, kan geschieden, indien er overleg is geweest met het bestuur en de TC.
Bij moeilijk of ongepast gedrag van een jeugdspeler, dat na correctie van de trainer en eventueel de ouders cq verzorgers niet verandert, zal een gesprek plaatsvinden tussen een lid van het bestuur en de betreffende jeugdspeler. In dit gesprek worden er afspraken gemaakt en deze worden binnen een periode van drie weken geëvalueerd met betrokkenen.
De trainer zal op de hoogte worden gebracht hoe het gesprek is verlopen, welke afspraken er gemaakt zijn en welke rol er voor de trainer is weggelegd. Bij problemen binnen een team, is de trainer verplicht dit door te spelen naar de jeugdcontactpersoon, TC of het bestuur. Gezamenlijk zal dan naar een zo goed mogelijke oplossing gezocht worden.
Een jeugdlid dat na gewenning en leerperiode er aan toe is om competitie te gaan spelen, zal extra aandacht krijgen tijdens zijn/haar eerste wedstrijden door de coach. Voor de jeugd gaat er na een aantal wedstrijden het sociaal wisselsysteem in werking. (Onder sociaal wisselen wordt verstaan, dat iedereen evenveel speelt.)
Uitzondering hierop is, als iemand niet verschijnt op de training of trainingen en daar geen acceptabele reden voor heeft.
Aan het einde van het seizoen worden alle jeugdleden gepeild over ambities voor het volgende seizoen door middel van een vaste vragenlijst. Deze vragen worden door de TC aan de jeugdleden gesteld.

OSR is een zogenaamde 'Kanjervereniging'. Dit houdt onder andere in dat we de volgende omgangsregels bij de jeugd als vereniging erg belangrijk vinden:

1) We helpen elkaar.
2) We vertrouwen elkaar.
3) We lachen elkaar niet uit.
4) Niemand speelt de baas.
5) Niemand doet zielig.
6) We hebben respect voor onszelf en anderen.
 
 
 
 
Selectieteam
 
Bij de A-, B- en C-jeugd kan bij voldoende potentie een selectiesysteem worden toegepast, waarbij motivatie gekoppeld aan prestatie de sleutelwoorden zijn. Als spelers in dit selectieteam echter op motivatie of prestatiegebied niet mee kunnen komen, dan worden zij in een ander team geplaatst.
 
 
 
 
Vertrouwenspersoon.
Vanuit het bestuur wordt een onafhankelijke (vertrouwens)persoon
aangewezen als aanspreekpunt voor kinderen, die zaken tegenkomen, die volgens hen niet kunnen of horen. Iets, waar ze niet over kunnen praten met hun trainer of begeleider. Deze vertrouwenspersoon moet de kinderen de mogelijkheid bieden om (in volledig vertrouwen!) hun verhaal kwijt te kunnen en hoe verder te gaan.In 1e instantie vraagt men aan het bestuur om een gesprek te organiseren met een onafhankelijk persoon.
Als er sprake is van ontucht worden de volgende stappen ondernomen:
1. Melding jeugdcontactpersoon.
2. Melding voorzitter bestuur.
3. Aangifte door voorzitter bestuur bij politie.
4. Non-actiefstellen van beschuldigde tijdens onderzoeksperiode.
 
 
 
Activiteiten.
De vereniging stelt zich als eerste ten doel de jeugd training en wedstrijd-begeleiding te geven. Het is goed om naast dit hoofddoel nevenactiviteiten te organiseren en de activiteiten jaarlijks terug te laten keren. Door de activiteiten creëren wij als vereniging de mogelijkheid voor de jeugd om elkaar, hun begeleiders en leden van andere teams beter en ook eens op een andere manier te leren kennen.
Als nevenaspect is het prettig, dat de uitstraling van onze volleybalvereniging hierdoor groeit.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
1. Mini-toernooi voor eigen mini's.
2. Driekamp met andere verenigingen.
3. Volleybalkamp voor C- en B-jeugd .
4. Bezoek aan een topvolleybalwedstrijd voor de A- en B-jeugd.
5. Afsluitingsfeest voor alle jeugd.
De kosten die hieruit voortvloeien, zullen in overleg met bestuur in de begroting worden opgenomen. Verder zal er per jaar gekeken worden, wat er aan eenmalige activiteiten georganiseerd kan worden.
 
 
 
Coaching bij de wedstrijden.
Bij elke wedstrijd is een coach aanwezig, die zorgt voor een goede wedstrijd- en teambegeleiding. Bij voorkeur wordt het coachen gedaan door de trainer van het betreffende team.
Elke jeugdtrainer bekijkt minimaal vier wedstrijden per jaar van zijn of haar team. Dit om zijn of haar inzicht te vergroten met betrekking tot de vorderingen of tekortkomingen van de spelers in zijn of haar team.
Selectie NeVoBo/volleybalschool
De vereniging stimuleert spelers met capaciteiten om deel te nemen aan de rayonselectie en/of de volleybalschool.
De vereniging zal, op aanvraag van de NeVoBo, spelers benaderen en/of stimuleren om deel te nemen aan de voorselectieronden. De vereniging zorgt voor de organisatie om bovenstaande te begeleiden, indien nodig. De TC overlegt in dat geval met de trainer, welke spelers hiervoor in aanmerking komen.
Vanuit de vereniging zal per jaar bekeken worden welke financiële bijdrage hiervoor wordt gegeven.
Feedback
Feedback is iets waar steeds meer waarde aan wordt gehecht. Het is een goede zaak om eens te praten over de belevingswereld van de trainer. Waaraan valt te denken:
* Hoe ervaart de trainer de aanpak van de TC en het bestuur?
* Hoe is de trainerbeleving van zijn of haar team
*
Waar is ondersteuning en begeleiding gewenst?
* Hoe kijkt de jeugdcontactpersoon aan tegen bovengenoemde?

Minimaal éénmaal per jaar zal er door het bestuur een gesprek plaatsvinden met elke jeugdtrainer met betrekking tot bovenstaande.
Tijdens deze gesprekken zullen tevens een aantal vaste punten steeds terugkomen, te weten:

* Doelstelling van de trainer op prestatiegebied
* Doelstelling van de trainer op sociaal gebied.
* Realisatie op prestatiegebied.
* Realisatie op sociaal gebied.
* Kijk van de jeugdcontactpersoon op bovengenoemde.
* Evaluatie met trainer over trainingsarbeid en trainingsbeleving.
 
 
 
Jeugdscheidsrechters
Alle jeugdleden, die ouder zijn dan vijftien jaar, zouden eigenlijk een jeugdscheidsrechterscursus moeten volgen, zodat zij goed op de hoogte zijn van de spelregels. Bij een aantal van minimaal vijftien personen kunnen we dit in onze eigen hal organiseren. Als er niet genoeg aanmeldingen zijn, kunnen we de buurverenigingen vragen of er vanuit betreffende verenigingen belangstelling is om dit gezamenlijk te organiseren.
Activiteitenplan jeugdleden OSR
 
Uit de enquête die in het voorjaar van 2002 gehouden is onder de jeugdleden bleek dat ruim 80% van de jeugdleden die de enquête weer heeft ingeleverd, graag meer toernooitjes of wedstrijden willen spelen.
Ook wilde meer dan de helft andere activiteiten met de jeugd van OSR doen.
Daarom wordt naast het jeugdbeleidsplan een activiteitenplan voor de jeugd opgesteld, waarin het een en ander vorm zal krijgen.
We gaan uit van 3 activiteiten per trainingsseizoen, n.l. :
1. Rond de herfstvakantie
2. Rond de kerstvakantie
3. Einde seizoen, /mei/juni.
Voorstellen zijn o.a. de volgende:
Onderling toernooi tussen de mini’s van OSR, eventueel aangevuld met een andere vereniging. Voor de overige jeugd een driekamp met 2 andere verenigingen.
Ludiek toernooi met disco ter afsluiting voor de mini’s. De overige jeugd doet mee met de afsluiting van de senioren.
Alternatieve activiteit, zoals:
Een beachvolleybaltoernooi of spellendag voor mini’s.
Volleybalkamp met overnachting voor de A-, B- en C-jeugd.
Verder zullen de jeugdtrainers en de TC verantwoordelijk zijn voor het inschrijven voor en deelnemen aan (voorbereidings)toernooien elders.
Laatst aangepast op maandag 19 september 2016 21:49
 
Huis Verkopen
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Comyoo - media . communicatie - communicatiebureau uit Enschede